fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöregler

Arbetsmiljölagen är en så kallad ramlag och syftar till att det ska vara en sund och säker arbetsmiljö på jobbet. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Även skyddsombud och arbetstagare ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och tillsammans med arbetsgivaren samverka för att skapa en bra arbetsmiljö.

Vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Av arbetsmiljölagen framgår det att du som arbetsgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett systematiskt sätt för att skapa en sund och säker arbetsmiljö och uppfylla de arbetsmiljökrav som finns. Arbetsmiljölagen är allmänt hållen, och det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete som det framgår hur det ska gå till, genom att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma samt vidta åtgärder och följa upp dessa.

Vilka regler gäller?

Arbetsmiljölagen – sätter upp ramarna för hur arbetsmiljön ska vara med grundläggande bestämmelser. Här finns arbetsmiljölagen samt en vägledning.

Arbetsmiljöförordningen – kompletterar arbetsmiljölagen med bland annat bestämmelser om skyddsombud, skyddskommitténs sammansättning samt regler om hur länge vissa dokument ska sparas. Här finns arbetsmiljöförordningen.

Arbetstidslagen – reglerar hur mycket man får arbeta per dygn, vecka och år samt vad som gäller kring jourtid och beredskap, raster och pauser och nattvila. Ett kollektiv­avtal kan antingen ersätta hela arbetstidslagen eller vissa delar av den. Här finns arbetstidslagen samt en vägledning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter – reglerar sakfrågor på en mer detaljerad nivå, exempelvis för maskiner och arbetsutrustning, truckar, kemikalier eller hur arbetsplatsen ska vara utformad. Du behöver därför ta reda på vilka föreskrifter som din verksamhet är berörd av. Som en grund för allt arbetsmiljöarbete, ska du utgå ifrån föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som gäller alla arbetsgivare. Här finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Andra regler – finns hos exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Elsäkerhetsverket med bestämmelser i direkt anknytning till arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – varför då?

När du arbetar systematiskt med förebyggande arbetsmiljöåtgärder så minskar riskerna för ohälsa och olycksfall, vilket leder till minskad sjukfrånvaro. En sund och säker arbetsmiljö ger även möjlighet till engagemang, arbetsglädje och personlig utveckling – bra för produktiviteten och bra för företagets resultat.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – hur går det till?

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) gäller alla arbetsgivare. I SAM beskrivs att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten, och omfatta alla förhållanden på en arbetsplats, såsom sociala, organisatoriska och fysiska förhållanden.

Alla arbetsplatser är unika. Med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan du förebygga många orsaker till ohälsa och olycksfall och skapa en sund och säker arbetsmiljö. Grunden är ordning och reda. Därför behöver du tydliggöra vad som gäller på arbetsplatsen i en arbetsmiljöpolicy, men även ha rutiner för hur arbetsmiljön ska undersökas och riskbedömas, och att åtgärder vidtas och följs upp.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka kunskaper behövs?

För att kunna bedriva ett arbetsmiljöarbete behövs tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöregler. Det behövs även kunskaper om förhållanden som kan innebära risker för ohälsa och olycksfall, och om hur riskerna kan förebyggas, samt om arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö.

Kunskaper kan man få genom att gå olika arbetsmiljöutbildningar som anordnas exempelvis genom Prevent eller Livsmedelsföretagen.

Ibland behöver man ta hjälp av en företagshälsovård eller annan expertis, med exempelvis mätningar, ergonomiska bedömningar, samtalsstöd eller i arbetsanpassningsfrågor. Här kan du se exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till med.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – var finns det hjälpmedel, stöd eller checklistor?

För att organisera arbetsmiljöarbetet på ett enkelt sätt, kan du ta hjälp av redan befintliga mallar och checklistor. Här har vi samlat sådan information ”Mallar, checklistor & stöd för arbetsmiljöarbetet”.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vem ska medverka?

Det är inte bara du som arbetsgivare som ska sköta arbetsmiljöarbete. Du ska även se till att arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att delta, exempelvis vid skyddsronder och andra undersökningar, vid riskbedömning och att komma med förslag på åtgärder. För att förstå skyddsombudens roll är det viktigt att du känner till vad som står i arbetsmiljölagen om samverkan i kapitel 6.

Se mer information om samverkan hos Prevent – god samverkan.

Hur hänger SAM ihop med föreskrifterna om OSA?

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man undersöka såväl fysiska som psykologiska och sociala arbetsförhållanden. I föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) preciseras vilka psykologiska och sociala förhållanden som avses. OSA delas in i tre delar, arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling. Hos Prevent kan du läsa mer om OSA.

Länkar till information och stödverktyg

Arbetsmiljölagen – lagenvägledningen
Arbetsmiljöförordningen – förordningen
Arbetstidslagen – lagenvägledningen
Arbetsmiljöverkets samtliga föreskrifter – föreskrifterna
Systematiskt arbetsmiljöarbete – föreskrifternavägledningen
Organisatoriska och social arbetsmiljö – föreskrifternavägledningen
Prevent – utbildningar
Prevent – god samverkan

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.