fbpx
Hoppa till innehåll

Säkerhetskultur

För att samtliga på arbetsplatsen ska ha en sund och säker arbetsmiljö behöver det finnas engagemang för säkerhetsfrågor, kunskap om de regler och instruktioner som finns och möjlighet att följa dessa, samt ett säkert beteende. Det behöver därför finnas en kultur för kunskap, värderingar och attityder som är gemensam och alla behöver bidra till den säkerhetskulturen.

Varför händer olyckor?

För att stärka säkerhetskulturen är det av vikt att undersöka sin arbetsmiljö och eventuella faktorer som kan leda fram till en olycka (Aj!). För det behövs bland annat bra rapporteringsvägar för att kunna få information om de tillbud (Oj!) som sker i verksamheten. Att studera säkerhetsbeteenden genom riskobservationer (Aha!) är ett sätt att se hur säkerhetskulturen fungerar i praktiken och vad som behöver stärkas.

Uppmuntran och positiv återkoppling förstärker säkra beteenden.

MTO-perspektiv och säkerhet

För att hitta grundorsaken till en olycka, ett tillbud eller ett visst beteende vid en riskobservation, behöver man fundera över medarbetarnas möjlighet att fungera i organisationen och med den teknik som tillhandahålls. Det vill säga – Organisationen med de förutsättningar som den ger – tillsammans med den Tekniska utrustning som används – behöver fungera med Människans förmågor och begränsningar. Säkerhetskulturen stärks genom att arbetsmiljön beaktas ur ett MTO-perspektiv – Människa, Teknik, Organisation.

Kunskaper för att prioritera säkerhet

Plötsliga och oväntade situationer kan uppstå när som helst och då behöver säkerhetskulturen vara aktiv och ”sitta i ryggmärgen”. Alla behöver därför vara medvetna om att det finns risker på arbetsplatsen, att det kan uppstå nya risker, och samtliga behöver ha kunskap och kunna känna engagemang att förebygga och åtgärda riskerna.

Goda förutsättningar för att medarbetare ska hantera en kritisk situation metodiskt och alltid prioritera säkerheten, får man genom att se till att alla har den kunskap och information som krävs för att i praktiken ha kontroll även då maskiner strular, vid spill och läckage som ska åtgärdas, eller då det är tidsbrist.

Eftersom det även uppstår farliga situationer i det vardagliga mer slentrianmässiga arbetet kan det vara bra att kritiskt granska de rutiner och instruktioner som finns och fråga sig om vi gör på det säkraste sättet och gör vi alla likadant? Eller har någon hittat genvägar, varför?

Det är arbetsgivaren som behöver se till att kunskaper, information och instruktioner finns. Eftersom säkerhetskultur även handlar om värderingar och attityder, så behövs allas engagemang och deltagande i frågor som påverkar säkerhetskulturen.

Samverka för allas engagemang

Att använda verksamhetens gemensamma krafter är att samverka. Därför behöver alla kunna känna ett engagemang i säkerhetsfrågor och bidra med idéer, synpunkter och förslag. Att gemensamt och regelbundet diskutera: Varför gör vi det här? Vart ska vi? Hur ska vi göra? Går det åt rätt håll och är alla med på banan? Det kan vara ett sätt att hitta färdriktningen mot det gemensamma målet med en säkerhetskultur.

Det är ledningens engagemang och beteende som sätter avtryck i hela verksamheten och därför kommer att vara avgörande för framgången. Som hjälp och stöd för att stärka verksamhetens säkerhetskultur har vi samlat länkar till information och vägledande material nedan.

Länkar till information och stödverktyg