fbpx
Hoppa till innehåll

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i den dagliga verksamheten, behöver man normalt fördela arbetsmiljöuppgifter ut i organisationen, till en eller flera personer med bäst möjlighet att planera, organisera och kontrollera det förebyggande arbetsmiljöarbetet i praktiken.

Vilka regler gäller?

Av arbetsmiljölagen framgår det att arbetet ska organiseras så att det kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö och att arbetsgivare ska göra det genom att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten.

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som reglerna om uppgiftsfördelning står. Läs mer om SAM här.

Fördela arbetsmiljöuppgifter

Du som arbetsgivare behöver normalt fördela arbetsmiljöuppgifter vidare ut i verksamheten till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. Lämpligen bör det göras med fokus på att uppgifter läggs ut på de i verksamheten som i praktiken har bäst möjlighet att planera, organisera och kontrollera det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

I vardagligt tal benämner man ofta uppgiftsfördelning som delegering, men var uppmärksam på att det juridiska ansvaret aldrig kan fördelas, det ligger alltid kvar hos dig som arbetsgivare. Med arbetsgivarens arbetsmiljöansvar menas en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder genom att få bort eller minska risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Om en olycka skulle inträffa kommer straffansvaret att utredas i efterhand av åklagare eller domstol.

Du behöver försäkra dig om att den som får arbetsmiljöuppgifter

  • ges tillräckliga kunskaper om regler kring arbetsmiljö. Även kunskaper om fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall och åtgärder för att förebygga riskerna, samt om arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö.  
  • har tillräcklig kompetens, det vill säga, kan omsätta kunskaperna i praktiken.
  • vet sina befogenheter på ett tydligt sätt, det vill säga, vet vilka beslut denne har rätt att ta eller vilka åtgärder denne har rätt att göra, samt vilka resurser denne har att använda sig av.

Du fördelar till en namngiven person eller befattning, och försäkrar dig om att denne har förstått innebörden av uppgiftsfördelningen.

Har du en liten verksamhet är det inte alltid nödvändigt att göra en uppgiftsfördelning.

Uppgiftsfördelningen ska vara skriftliga om det är minst tio anställda.

Var finns det mallar?

Det finns olika mallar och stödverktyg för det systematiska arbetsmiljöarbete som kan vara bra att utgå ifrån. Anpassa efter din egen verksamhet. Här finner du särskilda mallar för uppgiftsfördelning:

Arbetsmiljöverket – mall för uppgiftsfördelning – exempel på uppgiftsfördelning

Arbetsmiljöverket – mall för rutin uppgiftsfördelning – exempel på rutin

Prevent – mall på uppgiftsfördelning – exempel på uppgiftsfördelning

Saknar du något, har ytterligare frågor eller vill ha hjälp – kontakta gärna oss.

Relaterade länkar

Livsmedelsföretagen – Mallar, checklistor & stöd för arbetsmiljöarbetet.

Livsmedelsföretagen – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Livsmedelsföretagen – Arbetsmiljöregler

Livsmedelsföretagen – Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget – så kommer du igång

Arbetsmiljöverket – Systematiskt arbetsmiljöarbete – föreskrifterna – vägledningen

Prevent – arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.