fbpx
Hoppa till innehåll

Maskiner och CE-märkning

Maskiner orsakar många arbetsskador ofta på grund av felaktig användning eller avsaknad av skydd. Det är därför viktigt att användaren får en god introduktion, tydliga instruktioner samt kunskap om risker med maskinen. Grundläggande är att maskinen är säker att använda, och att skydden är på – när maskinen är på. Här har vi samlat information om regler när man använder maskiner, samt om CE-märkning.

Vilka regler gäller?

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning som reglerna står. Där framgår vilka förutsättningar som gäller när man ska använda en maskin eller annan arbetsutrustning. Där står även vilka krav som måste uppfyllas för arbetsutrustning som inte är CE-märkt (tillverkad före 1995). Se nedan om krav för CE-märkta maskiner.

Använda arbetsutrustning

Innan man använder en maskin behöver man undersöka om det är rätt utrustning för det som man tänkt att använda den till. Användningsområde framgår normalt av manualen.

Man behöver även undersöka och bedöma de risker som kan finnas när man använder maskinen. Det gäller att se över samtliga moment, exempelvis hur man ska starta och stoppa maskinen på ett säkert sätt samt hur service och underhåll ska göras. Moment som kan vara riskfyllda och då olyckor ofta händer, är vid hantering av strul (när påsar, plastfolie, etiketter och råmaterial fastnar), vid materialpåfyllnad samt vid rengöring av maskinen. Dokumentera alltid riskbedömningen.

Vidta sedan relevanta åtgärder för att få bort risken helt, eller minimera den.

För riskfyllda moment är det lämpligt att ta fram skriftliga instruktioner (baserade på manualen) och som även talar om ifall personlig skyddsutrustning ska användas. Tänk på vem som ska förstå instruktionerna och skriv på ett sätt som lätt går att förstå. Komplettera gärna med bilder. Kontrollera att instruktionerna går att följa i praktiken.

Se sedan till att den som ska använda maskinen får goda kunskaper genom att informera, gå igenom instruktioner och risker, samt ge tid för att praktiskt pröva på under handledning. Följ sedan regelbundet upp instruktionerna och se till att de efterlevs, eftersom det är lätt hänt att genvägar hittas som kan leda till oväntade situationer och olyckor.  

CE-märkning – vad är det?

Inom EU finns maskindirektiv som ligger till grund för lagstiftningen. Maskiner som släpps ut på marknaden ska sedan år 1995 vara CE-märkta. CE-märkningen innebär att tillverkaren bedömer att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. Därmed har tillverkaren bedömt risker för att skada sig på maskinen, försökt att konstruera bort risker, försett maskinen med nödvändiga skydd samt genom skyltar och i bruksanvisningen varnat för återstående risker.

Notera att CE-märkta maskiner inte alltid uppfyller alla säkerhetskrav. Som användare behöver man därför själv vara uppmärksam på eventuella förbisedda risker och kontakta leverantör eller tillverkare för att få lämpliga åtgärder vidtagna. Kontakta även Arbetsmiljöverket, som har ansvar för marknadskontroll av maskiner. Här finns exempel på maskiner som inte uppfyller gällande krav. Som användare behöver man försäkra sig om att nya maskiner har en CE-märkning och att det finns en försäkran om överensstämmelse, ett så kallat CE-intyg/EG-försäkran, samt bruksanvisning på svenska.

CE-märkning – vilka regler gäller?

Beroende på när maskinen är tillverkad, så gäller kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

 • AFS 2008:3 om maskiner, för de som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009
 • Maskinförordningen (EU) 2023/1230 börjar att tillämpas från och med den 14 januari 2027. Se vidare om övergångsbestämmelser i artikel 52.
 • AFS 1993:10 om maskiner och andra tekniska anordningar, för de som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009

Läs mer om maskiner, ansvar för maskintillverkare, importör och köpare samt CE-märkning.

Vid inköp och leverans – vad är bra att känna till?

Planera inköp av maskiner och tänk igenom

 • vad ska maskinen användas till (får den användas till det?)
 • när, hur och var kommer den att användas, (finns det tillräckligt med utrymme?)
 • vilken kompetens har användaren (behövs särskild upplärning?)
 • hur ser motsvarande maskiner från andra tillverkare ut
 • hur ska den rengöras och underhållas/servas
 • vilka buller och vibrationsnivåer har den
 • hur har ergonomiska aspekter beaktats
 • behövs det någon personlig skyddsutrustning

Kontrollera gärna när maskinen levereras 

 • Finns CE-märkning (en skylt med tillverkningsår, serie-/typbeteckning etc. samt CE-märket)
 • Finns CE-intyg/EG-försäkran om överensstämmelse på svenska (ett dokument som visar att reglerna uppfylls)
 • Finns bruksanvisning på svenska (en manual som talar om hur maskinen ska installeras, tas i drift, användas och underhållas, och som går att förstå)
 • Är alla varningsskyltar lätta att förstå (med symboler eller varning på svenska)

Bygga om eller bygga ihop maskiner – vad gäller då?

Om man bygger om en maskin, eller bygger ihop maskiner med varandra, kan man betraktas som tillverkare och därmed få ansvaret för att CE-märka dessa på nytt.

En ombyggnad ska alltid riskbedömas och dokumenteras så att maskinen är säker. Vid väsentliga förändringar kan en ny CE-märkning behöva göras. Kontakta tillverkaren i första hand.

Vid en ihopbyggnad av två eller flera maskiner, så att de styrs och fungerar som en enhet, ska en försäkran om överensstämmelse finnas för helheten, och det ska även finnas ett CE-märke för helheten. Maskinlinjen ska alltid ha en dokumenterad riskbedömning som säkerställer att kombinationen av maskiner är säker.

Läs mer om Säkra maskinlinjer och CE-märkning i broschyr ADI 670

Var kan jag få hjälp?

Vid behov kan du som arbetsgivare anlita en arbetsmiljöingenjör, med särskilda kunskaper om maskiner, ifrån företagshälsovården, för stöd med att undersöka och riskbedöma användningen av arbetsutrustningen. För stöd med certifieringsprocess, ta kontakt med konsult inom maskinsäkerhet. Se övriga länkar nedan.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.