fbpx
Hoppa till innehåll

Statistik – arbetsmiljö

Är du som arbetsgivare nyfiken på statistik som rör arbetsmiljöområdet. Här samlar vi information och länkar till relevant statistik. Statistik hämtas in och redovisas på olika sätt, med exempelvis redovisning per näringsgren, enligt svensk näringsgrensindelning (SNI-kod), eller enligt standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), vilket bör noteras när siffror jämförs.

Arbetsmiljöverket – AV

Arbetsmiljöverket ansvarar för att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador och arbetsmiljö.

AV redovisar och analyserar bland annat statistik om antal dödsolyckor i arbetet, anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar samt anställdas ohälsa och upplevda besvär. Här finns samlade rapporter och faktablad. I tabellbilagan till rapport för arbetsskador finns specifik statistik för livsmedelsbranschen, som omfattar näringsgrenarna 10 – 12.

Det finns en statistikdatabas att göra egna sökningar i.

Arbetsskada – ett samlingsnamn för arbetsolycka eller arbetssjukdom som har samband med arbetet. Även en olycka som skett på väg till eller från arbete ingår i begreppet.

Arbetsolycka – olycka till följd av plötslig händelse, med fysisk eller psykisk skada, som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Kan vara med eller utan sjukfrånvaro.

Arbetssjukdom – arbetsskada som uppkommit genom skadlig inverkan i arbetet under längre tid (annan skadlig inverkan än arbetsolycka).

Färdolycka – olycka som inträffat på väg till eller från arbetet.

AFA Försäkring

AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK arbetar bland annat med att administrera kollektivavtalade försäkringar inom arbetslivet.

AFA redovisar årligen ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro” med utvecklingen av försäkringsgodkända arbetsskador (arbetsolycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdomar) samt långvarig sjukfrånvaro (som lett till mer än 90 dagars sjukfrånvaro eller månadsersättning).

Vad gäller statistiken bör noteras att arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar både arbetare och tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK, men sjukförsäkringen Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS, omfattar enbart arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO.

AFA ger även ut kortrapporter löpande över året, exempelvis kan nämnas kortrapporterna om arbetssjukdomar på grund av vibrationsskador, arbetssjukdomar på grund av eksem samt färdolycksfall till och från arbetet.

Här finns aktuella statistikrapporter, samt kortrapporterna.

Det finns en skadedatabas att göra egna sökningar i, om arbetsskador och sjukfrånvaro.

LIA – en del av IA-systemet

IA-systemet är framtaget av AFA tillsammans arbetsmarknadens parter och det finns delsystem i de olika branscherna där LIA är Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö. AFA sköter drift och utveckling av IA-systemet.

När man är ansluten till IA så får man bland annat tillgång till delad information i samma bransch om arbetsmiljöhändelser, utredningar och åtgärder. Läs mer om LIA.

Försäkringskassan – FK

Försäkringskassan är ansvarig myndighet vad gäller statistik för bland annat sjukfrånvaro.

Här finns exempelvis statistik över antal startade sjukfall per 1000 förvärvsarbetande och antal sjukskrivningsdagar för olika branscher, för sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning etc. (det vill säga sjukfall som ersatts av FK) under ett kalenderår ”Sjukfrånvaro per bransch och sektor”.

Se mer sjukstatistik och analyser hos Försäkringskassan.

Statistiska centralbyrån – SCB

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik.

Här finns statistik över olika ämnesområden, med bland annat Arbetsmarknad, statistik om arbetsmiljö, arbetsskador, sjukfrånvaro och sjuklöner med mera.

Svenskt Näringsliv – SN

Svenskt Näringsliv samlar in lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna. Här finns en rapport om löner och arbetstider för 2023 samt andra specifika filer om exempelvis tidsanvändning och frånvaro.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.