fbpx
Hoppa till innehåll

Ensamarbete

När medarbetare utför arbete i fysisk eller social isolering från andra människor (ensamarbete), så kan det innebära särskilda risker att ta höjd för som arbetsgivare. Här har vi samlat information om regler och stödmaterial för att undersöka eventuella risker, så att relevanta åtgärder kan vidtas.

Vilka regler gäller?

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1982:3 om ensamarbete som reglerna står. Reglerna gäller för arbete som utförs i fysisk eller social isolering från andra människor.

Det finns även andra regler om ensamarbete, exempelvis i föreskrifterna AFS 2012:3 om minderåriga, samt i föreskrifterna AFS 1993:2 om våld och hot om våld.

Vad är ensamarbete och vilka risker finns det?

Med ensamarbete menar man när någon arbetar antingen fysiskt isolerad och det krävs kommunikationsutrustning för att få kontakt med andra människor, eller socialt isolerad, där det förvisso finns människor i närheten, men då man aldrig kan vara säker på att få hjälp av dem vid en kritisk situation.

Det kan exempelvis handla om att man ensam utför arbetsuppgifter avsides i en lokal, ute i skog och natur, eller enskilt på annat sätt och en olycksfallsrisk kan förutses. Man kanske hanterar maskiner med särskilda risker, kör en fyrhjuling i terräng eller hanterar farliga kemiska produkter. Man kanske hanterar kontanter eller fraktar värdefullt gods. Olycksfallsrisker som möjligen kan förutses är exempelvis skada genom el, att man faller från hög höjd, att något rasar, en brand eller explosion, påverkan av kyla i ett fryslager, läckage av en farlig gas eller varm ånga, att man blir rånad eller att ett arbete i sig innebär stark psykisk påfrestning. Även arbete med vissa levande djur kan vara riskfyllt.

Hur kan jag riskbedöma ensamarbete?

Det är du som arbetsgivare som är ansvarig för att undersöka om det förekommer ensamarbete och i vilken utsträckning, för att sedan bedöma riskerna samt vidta lämpliga åtgärder, i samverkan med medarbetare och skyddsombud. Ibland kanske bedömningen är att ensamarbete inte är lämpligt. Riskbedömningen ska dokumenteras i vanlig ordning.

Beakta så långt som möjligt att den som utför ensamarbete inte ska utsättas för större risk för skada än om flera gemensamt utför arbetet. Säkerställ att den som ska arbeta ensam har tillräcklig utbildning, information samt instruktioner för uppgiften, för att kunna ta rätt beslut vid en kritisk situation. Tidspress, trötthet samt oklara eller motstridiga instruktioner kan få betydande konsekvenser vid ensamarbete om exempelvis driftstörningar ska åtgärdas eller reparationer utföras. Kontrollera att det går att få snabb hjälp i en nödsituation exempelvis via mobiltelefon, kommunikationsradio eller annan larmanordning.

Beakta även medarbetarens möjlighet till kontakt med andra människor samt dennes fysiska och psykiska förutsättningar för att överhuvudtaget utföra arbetsuppgiften ensam.

Notera att vissa arbeten är förbjudna som ensamarbete och för det finns särskilda regler.

  • Om en arbetsuppgift innebär påtaglig risk för våld eller hot om våld får den inte utföras som ensamarbete.
  • Minderåriga får inte utföra ensamarbete om det finns en påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall. De får inte heller utföra ensamarbete om det innebär en stark psykisk påfrestning.

Var kan jag få hjälp?

Nedan finns länkar till stödmaterial och vägledningar. Vid behov kan du som arbetsgivare anlita sakkunnig hjälp ifrån företagshälsovården, eller annan expertis inom arbetsmiljö, för att undersöka, riskbedöma samt ta fram lämpliga åtgärder.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.