fbpx
Hoppa till innehåll

Skyddsombudets roll

Arbetsgivare och arbetstagare behöver samverka för att skapa en bra arbetsmiljö. För dig som arbetsgivare är skyddsombudet en naturlig part att samverka med. I dennes roll ligger att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, och som viktigaste uppgift, att verka för en bra arbetsmiljö för samtliga anställda på arbetsplatsen.

Vilka regler gäller?

Det är i arbetsmiljölagen kapitel 6 som reglerna står, om val av skyddsombud, vad rollen innebär med mera. I arbetsmiljölagen kapitel 7 paragraf 13 finns regler som rör skyddsombud avseende tystnadsplikt. I arbetsmiljöförordningen finns ytterligare preciserande regler kring skyddsombud och även sådant som berör en skyddskommittés arbete.

Vad gör ett skyddsombud?

Ett skyddsombuds roll innebär att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och att verka för en bra arbetsmiljö genom att inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Du som arbetsgivare behöver finna lämpliga former för att samverka med skyddsombudet i ert arbetsmiljöarbete. Ett skyddsombud deltar normalt i aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet, exempelvis genom att delta när verksamhetens arbetsmiljörisker ska undersökas, riskbedömas, åtgärder vidtas och handlingsplaner upprättas.

Läs mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och dess aktiviteter här.

Med rollen som skyddsombud kommer vissa rättigheter som du som arbetsgivare bör känna till. Läs mer hos Arbetsmiljöverket om skyddsombud begär arbetsmiljöåtgärder samt skyddsombud stoppar arbetet.

Vem utser skyddsombud?

Skyddsombud utses normalt i första hand av en lokal arbetstagarorganisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Saknas en sådan lokal organisation, kan skyddsombud utses av arbetstagarna i stället.

Vilken utbildning behöver skyddsombud?

Det är du som arbetsgivare som gemensamt med arbetstagarna ska se till att skyddsombudet får lämplig utbildning, enligt arbetsmiljölagen. I praktiken är det ofta arbetsgivaren som står för kostnaden av utbildningen, och i vissa kollektivavtal kan det finnas avtalat även om hur utbildningen ska organiseras och dess tidsomfattning. Se information om skyddsombud i Livsmedelsavtalet. Saknas särskilt avtal i frågan, så är det normalt Prevents partsgemensamma BAM-utbildning (Bättre Arbetsmiljö) som gäller som grundläggande utbildning.

Vad gör ett huvudskyddsombud?

Om det finns fler än ett skyddsombud på arbetsstället, ska det utses ett huvudskyddsombud (HSO). HSO har som roll att samordna skyddsombudens verksamhet.

Länkar till information