fbpx
Hoppa till innehåll

Kränkande särbehandling & diskriminering

Här reder vi ut begrepp kring kränkande särbehandling och diskriminering och lyfter fram verktyg och hjälpmedel för att du som arbetsgivare ska kunna skapa goda förutsättningar för en sund och säker arbetsmiljö samt uppfylla krav i arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen.

Vilka regler gäller om kränkande särbehandling

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) som reglerna om kränkande särbehandling står. I föreskrifterna AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete finns regler som beskriver hur man systematiskt förebygger.

Vad är kränkande särbehandling?

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Att bli utsatt innebär alltså att i ord eller handling förnedras eller behandlas annorlunda och kan upplevas som:

 • obehagligt
 • olustigt
 • obegripligt
 • orättvist

Vad ska jag göra?

Du ska som arbetsgivare

 • klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras
 • vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling
 • ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras
 • se till att chefer och arbetsledare har kunskaper för att förebygga och hantera kränkande särbehandling

Det förebyggande arbetet görs enligt systematiskt arbetsmiljöarbete genom att regelbundet undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, riskbedöma och därefter vidta relevanta åtgärder. Arbetsgången är:

 1. undersök,
 2. riskbedöm,
 3. vidta åtgärder,
 4. följ upp och kontrollera

Riskfaktorer för att kränkande särbehandling kan uppstå är exempelvis för mycket eller för lite att göra, om arbetsuppgifter är otydliga, om det är otydliga roller, om förväntningar på resultatet är oklara, om det är psykiskt påfrestande arbete eller uppgifter, om det saknas tillräckligt stöd i arbetet, vid omorganisationer samt vid brist på kunskaper.

Kränkande särbehandling – information och stödverktyg

Arbetsmiljöverket – om att förebygga kränkande särbehandling

Arbetsmiljöverket – vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Prevent – information, checklistor samt enkät om organisatorisk och social arbetsmiljö

Prevent – information om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Vilka regler gäller om diskriminering?

Det är i diskrimineringslagen (DL) som reglerna om förbud mot diskriminering och repressalier finns. De omfattar även trakasserier.

Vad är diskriminering?

Diskriminering handlar om att någon missgynnas eller kränks och det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier kräver inte detta samband. De sju diskrimineringsgrunderna är:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Vad ska jag göra?

Du ska som arbetsgivare

 • bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter
 • ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
 • följa upp och utvärdera de riktlinjer som finns
 • utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med arbetet.

Skyldigheten gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller exempelvis händelser som inträffar under en tjänsteresa eller fest som arbetsgivaren ordnar.

Arbetsgången för att bedriva aktiva åtgärder

 1. undersök,
 2. analysera,
 3. åtgärda,
 4. följ upp och utvärdera

Arbetsgången vid trakasserier/sexuella trakasserier

 1. utred vad som hänt
 2. genomför åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
 3. följ upp att åtgärderna haft effekt

Vad menas med repressalier och trakasserier?

Repressalier

Med repressalier menas att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering.

Trakasserier

Med trakasserier menas ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Diskriminering – information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.