fbpx
Hoppa till innehåll

Kränkande särbehandling & diskriminering

När du som arbetsgivare planerar, leder och kontrollerar din verksamhet, så gäller det att förebygga såväl fysiska som organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker.

När det gäller de organisatoriska och sociala delarna så har Arbetsmiljöverket särskilda regler vad gäller kränkande särbehandling. Det finns även särskilda regler kring diskriminering. Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som har myndighetsuppdraget att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering.

Här reder vi ut begrepp och lyfter fram verktyg och hjälpmedel för att du som arbetsgivare ska kunna uppfylla kraven i både arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen, och få goda förutsättningar för en sund och säker arbetsmiljö.

Kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Kränkande särbehandling innebär alltså att i ord eller handling förnedras eller behandlas annorlunda och kan upplevas som:

 • Obehagligt
 • Olustigt
 • Obegripligt
 • Orättvist

Ansvar enligt arbetsmiljöreglerna

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Du ska som arbetsgivare

 • klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras.
 • vidta åtgärder för att motverka kränkande särbehandling.
 • ha rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
 • se till att chefer och arbetsledare har kunskaper för att förebygga och hantera kränkande särbehandling.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Du ska som arbetsgivare

 • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att regelbundet undersöka och riskbedöma arbetsmiljön för att kunna vidta relevanta åtgärder. Det är genom att undersöka eventuella brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och vidta åtgärder, som man kan förebygga kränkningar. Riskfaktorer är exempelvis, för mycket eller för lite att göra, otydliga arbetsuppgifter, otydliga roller, oklara förväntningar, kunskapsbrister, psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, otillräckligt stöd, omorganisationer.

Det gäller alltså att vara uppmärksam på tecken som kan tyda på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tecken som exempelvis, samarbetssvårigheter, personkonflikter, arbetsklimat som präglas av tryckt stämning, en jargong eller skämt som alla inte är bekväma med, hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning samt minskande effektivitet och produktivitet.

Arbetsgången är

 1. Undersök,
 2. Riskbedöm,
 3. Vidta åtgärder,
 4. Följ upp och kontrollera

Information och stödverktyg:

Information om arbetsgivares ansvar att förebygga kränkande särbehandling – AV:s info

Samlad information om OSA, checklistor, enkäter Prevents info om att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö

Webbverktyg Prevents OSA-enkäten

Webbverktyg med praktisk info Prevents förebygg sexuella trakasserier

Läs mer om OSA och kränkande särbehandling – AV:s vägledning till föreskrifterna

Ansvar enligt diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (DL) innehåller förbud mot diskriminering och repressalier, innefattande trakasserier.

Diskriminering

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna, men sexuella trakasserier kräver inte detta samband. De sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Repressalier

Med repressalier menas att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att denne har påtalat eller anmält diskriminering.

Trakasserier

Med trakasserier menas ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering enligt diskrimineringslagen (DL).

Du ska som arbetsgivare

 • bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i syfte att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter.
 • ha riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
 • följa upp och utvärdera de riktlinjer som finns.
 • utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier som har samband med arbetet. Skyldigheten gäller händelser på arbetsplatsen men också sådant som händer utanför och på andra tider än ordinarie arbetstid om det finns ett samband med arbetet. Det gäller till exempel händelser som inträffar under en tjänsteresa eller fest som arbetsgivaren ordnar.

Arbetsgången för att bedriva aktiva åtgärder

 1. Undersök
 2. Analysera
 3. Åtgärda
 4. Följ upp och utvärdera

Arbetsgången vid trakasserier/sexuella trakasserier

 1. Utred vad som hänt
 2. Genomför åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
 3. Följ upp att åtgärderna haft effekt

Information och stödverktyg:

Information om arbetsgivares ansvar för att förebygga diskriminering DO:s information

DO förklarar aktiva åtgärder DO:s film  (3 min.)

Bedriva aktiva åtgärder, undersök, analysera, åtgärda, följ upp – Checklista för arbetsgivares aktiva åtgärder i fyra steg

Aktiva åtgärder – DO:s guide

Aktiva åtgärder DO:s faktablad

Ta fram riktlinjer och rutiner DO:s info

Någon känner sig trakasserad på arbetsplatsen – DO:s information – gör så här

Översikt vad utrednings- och åtgärdsskyldigheten omfattar och vad man kan göra om någon i verksamheten blir utsatt DO:s faktablad

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats – med råd hur du kan agera/utreda om det händer DO:s och AV:s broschyr

Se mer om kränkande särbehandling och diskriminering

Svenskt Näringsliv webbinarium 2021 om att förebygga och hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier (1h)

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.