fbpx
Hoppa till innehåll

Företagshälsovård

Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

kollektivavtalet med Livs (Bilaga B) har det avtalats att företaget ska ha kunskap inom följande områden:

 • Belastningsergonomi
 • Branschspecifik teknisk kompetens
 • Psykosocial kompetens
 • Medicinsk kompetens gällande arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall
 • Fysiska påverkansfaktorer
 • Psykiska påverkansfaktorer
 • Rehabilitering
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Saknar företaget egen kompetens inom nämnda områden ska dessa, enligt avtal, upphandlas i form av företagshälsovård eller motsvarande på orten.

Om det finns en skyddskommitté så ska, enligt arbetsmiljölagen, frågor om företagshälsovård, till exempel upphandling, organisation, uppdrag och omfattning, behandlas i skyddskommittén. I kollektivavtalet (Bilaga B) anges också att det är angeläget att den lokala arbetstagarorganisationen får möjlighet att delta vid upphandling av företagshälsovård och vid uppdragets utformning.

I arbetsmiljölagen finns en definition över vad som menas med företagshälsovård:

”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”

Att upphandla företagshälsovård kräver beställarkompetens. Företagshälsovården har mycket tjänster att erbjuda – allt från förebyggande till efterhjälpande tjänster – och som arbetsgivare måste man vara klar över vilka behov av tjänster som just vår organisation behöver. Här kommer en sexstegsprincip som kan vara till användning inför upphandling av tjänster:

 • Inventera behoven. Vad kan vi göra själva och vad behöver vi hjälp med? Känner vi till de arbetsmiljöregler som berör oss? Klarar vi att göra de mätningar som behöver göras för att undersöka arbetsmiljön? Vad har vi för risker? Hur ser vår sjukfrånvarostatistik ut? Varför är folk sjuka? Hur är trivseln och arbetsklimatet? Finns det några speciella riskgrupper som vi behöver prioritera? Har vi nattarbetande som behöver erbjudas läkarkontroller? Behöver vi friskvård? Har vi behov av att utbilda oss i några specifika hälso- och arbetsmiljöfrågor?
 • Prioritera behoven. Värdera de ekonomiska effekterna av olika insatser. Vad är mest lönsamt och rimligt att uppnå? Vilka resultat vill vi uppnå på kort och/eller lång sikt?
 • Skapa en handlingsplan och formulera målområden utifrån era prioriteringar.
 • Välj leverantör utifrån den kompetens ni är i behov av. Vad ska leverantören kunna? Utforma ett underlag med vilka tjänster ni efterfrågar och låt leverantörerna lämna offerter. Träffa dem. Det är en fri, konkurrensutsatt marknad. Ta reda på om företagshälsovården är kvalitetscertifierad och ta gärna referenser.
 • Inled samarbetet. Definiera mål med samarbetet och gör upp en plan för uppföljningen. Lär känna varandra, ge företagshälsovården god insyn i er verksamhet. Se dem som en strategisk partner för att få hjälp både på kort och på lång sikt. Kom ihåg att vissa insatser kan gå fort och vissa hälsoeffekter kan ta tid.
 • Följ regelbundet upp hur arbetet går i relation till de uppsatta målen. Får ni den hjälp ni behöver? Diskutera förslag till förbättringar tillsammans med leverantören.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.