fbpx
Hoppa till innehåll

Inspektion från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har tillsynsansvar över arbetsmiljölagstiftningen.

Inspektionsavdelningen består av fem regioner (region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd) och deras inspektioner bestäms från två utgångspunkter; riskerna i arbetsmiljön ska vara betydande och besöken ska göra skillnad.

Ibland har Arbetsmiljöverket kampanjer inom vissa branscher som granskas särskilt. Inspektionen kostar ingenting, till skillnad från inspektionerna från Miljö och Hälsa.

Besök från Arbetsmiljöverket anmäls oftast innan, men de har laglig rätt att komma oanmälda. Vid besöket uppmanas såväl chef/ledare som skyddsombud eller annan personalföreträdare att vara med. Det är oftast en eller två inspektörer som närvarar.

Besöket börjar med ett samtal där man går igenom vilka rutiner företaget har för sitt systematiska arbetsmiljöarbete och vad som görs i praktiken för att förebygga ohälsa och olycksfall. Om företaget har fler än tio anställda ställs högre krav på skriftlig dokumentation. Det som kan förberedas är alltså att ta fram all dokumentation som kan vara användbar, exempelvis policys, riskbedömningar, handlingsplaner, rutinbeskrivningar, skriftliga instruktioner, introduktionsprogram, uppgiftsfördelning, statistik över tillbud/olyckor/sjukskrivningar, besiktningsprotokoll, utbildningsbevis etc.

Efter samtalet sker en rundvandring på företaget där inspektören främst tittar efter uppenbara risker och brister i arbetsmiljön. De som arbetar i produktionen kan få en och en annan fråga. Självklart är det positivt om det är ordning och reda samt städat på företaget.

Efter rundvandringen redogör inspektören muntligt för hur han/hon har uppfattat arbetsmiljön och de eventuella brister som har framkommit eller observerats. Om det finns brister och risker (vilket det i princip alltid finns på alla arbetsplatser) kommer dessa att redovisas i ett skriftligt inspektionsmeddelande som ska vara företaget tillhanda senast tre veckor efter inspektionen. Detta inspektionsmeddelande är ingen juridisk handling och kan således inte överklagas. Det är en uppmaning till arbetsgivaren att åtgärda de beskrivna bristerna inom en viss tid. Inspektionsmeddelanden besvaras skriftligt och undertecknas av såväl arbetsgivare som skyddsombud eller annan arbetstagare.

De flesta inspektioner som har föranlett ett inspektionsmeddelande följs upp med ett återbesök för att se att bristerna har åtgärdats. Om arbetsgivaren inte har åtgärdat bristerna kan Arbetsmiljöverket meddela beslut om föreläggande eller förbud, med eller utan vite. Storleken på vitet bestäms av inspektören och döms ut om inte arbetsgivaren gör vad som krävs.

Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas, både av arbetsgivare och av skyddsombud (dock ej inspektionsmeddelanden). Överklagan sker till förvaltningsrätten.

Kontakta gärna oss på Livsmedelsföretagen om ni ska ha eller har haft besök av Arbetsmiljöverket.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.