fbpx
Hoppa till innehåll

Unga i arbetslivet – sommar-/feriearbete samt praktik med minderåriga

Sommar- och feriearbete med ungdomar – vad ska man tänka på och vilka regler gäller?

För den som är under 18 år (minderårig) gäller särskilda regler om arbetstider och arbetsuppgifter – vissa arbetsuppgifter är helt förbjudna.

Om du som arbetsgivare funderar på att anställa ungdomar eller ge möjlighet till praktikplats, så har vi här samlat information som är nödvändig att känna till, för att skapa bra förutsättningar så att unga i arbetslivet ska få en trygg och säker start hos dig.

Vilka regler gäller?

Regelverket som gäller för minderåriga på en arbetsplats är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 2012:13. Reglerna gäller även vid praktik och prao. Var uppmärksam på att föreskrifterna är straffsanktionerade, vilket innebär att överträdelse kan medföra böter.

Råd och exempel för branscher, samt en utförligare förklaring av föreskrifterna finns i VÄGLEDNINGEN till föreskrifterna .

Det finns även en sammanfattande broschyr ”Så får barn och ungdomar arbeta”.

Hur börjar man?

Starta genom att ta reda på åldern – reglerna är uppdelade i tre grupper. EN MINDERÅRIG är en person som inte fyllt 18 år, och uppdelas i:

  • UNGDOM – är den som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.
  • ÄLDRE BARN – är den som fyllt 13 år och som inte är ungdom.
  • YNGRE BARN – är den som inte har fyllt 13 år.

Gör en riskbedömning

Gör en riskbedömning av arbetsmiljön inför anställningen. Det är du som arbetsgivare som ska undersöka vilka arbetsuppgifter som är lämpliga samt riskbedöma dessa. Involvera ditt skyddsombud. Därefter vidtar du de åtgärder som behövs, för att minska eller ta bort risker. Riskbedömning och handlingsplan måste alltid vara skriftligt dokumenterad.

Du ska ta hänsyn till den minderårigas fysiska och psykiska mognad, ålder och förutsättningar i övrigt. Tänk på att unga inte har lika stor arbetslivserfarenhet och kan därför ha svårare att bedöma risker och konsekvenser. De kan även ha mindre säkerhetsmedvetenhet – och därför ta större risker.

Fysiskt påfrestande arbete ska undvikas, som exempelvis tunga lyft, arbete i miljö med höga ljudnivåer eller vibrationer, arbete med kemiska ämnen samt ensidigt upprepade arbetsuppgifter.

Psykiskt påfrestande arbete ska undvikas, som exempelvis att hantera pengar eller andra värdeföremål, utföra arbetsuppgifter som är för svåra, för omfattande, för långvariga eller har för högt tempo eller liknande, samt att arbeta ensam.

Vissa arbetsuppgifter är helt förbjudna – läs mer i vägledningen och bilaga 1 i föreskrifterna. Du får aldrig låta den minderåriga utföra en riskfylld arbetsuppgift som finns i bilaga 1 som ensamarbete.

TA stöd av en checklista för riskbedömning som finns hos Prevent

Introduktionen är viktig

Du behöver ha tydliga skriftliga rutiner för hur introduktionen och handledning ska gå till när den minderåriga börjar. Skriftliga rutiner kan till exempel vara en checklista.

Vid introduktionen ska du gå igenom de instruktioner och säkerhetsrutiner som finns och se till att den minderåriga har förstått vad det innebär. Berätta om vilka risker som finns och hur man skyddar sig. Här gäller det även att vara tydlig med vad den minderåriga får och inte får göra. 

Ta stöd av en checklista för introduktion som finns hos Prevent

Utse en handledare

Den minderåriga ska ha handledning och tillsyn av en lämplig person som har fyllt 18 år och har kunskaper om arbetet. Det innebär inte att den minderåriga måste vara under konstant uppsikt för att handledning och tillsyn ska vara tillräckligt.

Kom ihåg att informera ditt skyddsombud

Om det finns ett skyddsombud ska du berätta för denne att du avser att anställa en minderårig.

Är det särskilda arbetstider som gäller?

Feriearbetaren följer normalt ert vanliga arbetsschema, men måste utgå efter föreskrifterna om minderåriga – där även arbetstider regleras. Se den sammanställda listan i vägledningen till föreskrifterna sidan 10.

Exempelvis för minderåriga ungdomar, gäller normalt att de får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. De ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete, och därutöver även ha de vanliga pauserna.

Hur vet man vad som är förbjudet arbete?

Vissa arbetsuppgifter är förbjudna för minderåriga att utföra och finns att läsa om i bilaga 1 i föreskrifterna om minderåriga och finns även listade i vägledningen till föreskrifterna.

Exempel på förbjudna arbeten inom livsmedelsbranschen kan vara, arbete som förare eller operatör av lyftande truckar, arbete med maskiner och anordningar där det finns risk för personskador vid felaktig användning samt arbete med vissa hälsofarliga kemiska produkter.

Praktikanter – PRAO och APL

Reglerna gäller även när man tar emot praktikanter som är minderåriga. Med praktik menas alla former av lärande som sker på en arbetsplats och inom ramen för en utbildning. Praktik kan till exempel vara arbetsplatsförlagt lärande (APL), praktisk arbetsplatsorientering (PRAO) eller lärlingspraktik. Man har tillsammans med skolan ett gemensamt arbetsmiljöansvar för eleven. Skolan ska inledningsvis ta reda på att arbetsplatsen är säker och att eleven kommer att få handledning. Den som tar emot praktikanten ska handleda och instruera. Vid PRAO får eleverna bara utföra lätt och riskfritt arbete. Gymnasieelever som har APL har rätt att utföra de uppgifter som finns med i kursplanen. Fortfarande gäller att den som tar emot en praktikant ska anpassa arbetsuppgifterna efter ålder och mognad.

Praktikanten vill feriearbeta

Det är lätt att tänka att en tidigare praktikant som fått göra vissa arbetsuppgifter, kan fortsätta med samma arbetsuppgifter under ferietid. Men då måste man vara uppmärksam så att denne inte utför förbjudet arbete. Nu handlar det inte längre om praktik. Börja ifrån början och se vad som gäller för aktuell åldersgrupp och fortsätt sedan med riskbedömningen.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.