fbpx
Hoppa till innehåll

Sanktionsavgifter, böter, straff och vite

När du som arbetsgivare har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med förebyggande åtgärder och goda rutiner, kan det trots allt hända att vissa kontroller eller besiktningar förbises, att vissa dokument saknas eller att de är otydliga. Ibland inträffar det även olyckor. Det kan vara bra att känna till att det i vissa fall kan bli påföljder som böter eller straff, samt att det finns vissa paragrafer i Arbetsmiljöverkets regler som är förenade med sanktionsavgifter. Nedan reder vi ut begreppen.

Sanktionsavgifter – vad är det?

Det kan vara bra att känna till att det i Arbetsmiljöverkets regler finns ett antal paragrafer med krav som är direkt kopplade till sanktionsavgifter. Om man råkar bryta mot dessa krav riskerar man alltså att få betala stora avgifter. Beloppen framgår i respektive paragraf. Det räcker inte att åtgärda bristen i efterhand utan sanktionsavgiften kommer ändå att dömas ut. Du behöver alltid vara observant på att myndigheten har fått rätt information ifrån dig, då du annars riskerar en felaktig sanktionsavgift.  

Bra att hålla koll på

Här finns en lista hos Arbetsmiljöverket med sanktionsbelagda paragrafer. Vanliga områden som brukar kontrolleras vid inspektioner inom livsmedelsbranschen är:

  • trucktillstånd enligt 19 § i AFS 2006:5 (truckar)
  • rutiner för tillsyn enligt 4 kap. 17 § i AFS 2017:3 (användning och kontroll av trycksatta anordningar)
  • kontroll enligt 5 kap 1 § och 2 § AFS 2017:3 (användning och kontroll av trycksatta anordningar)
  • märkning av rörledningar enligt 20 § AFS 2019:19 (kemiska arbetsmiljörisker)

Som exempel, ta reda på om era trycksatta anordningar omfattas av krav på kontroll (tidigare kallat besiktning) ifrån ett ackrediterat kontrollorgan. Då räcker det inte att endast ha avtal för underhåll och service. Se efter om det finns ett kontrollintyg och om en skyltning är uppsatt på anordningen som visar att den är kontrollerad. Läs vad det står i intyget, så att kontrollen är godkänd.

Ta även reda på om ni har skriftligt dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av den trycksatta anordningen i klass A eller B.

Några exempel på trycksatta anordningar är tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem, ång- eller hetvattenpanna samt kokgrytor. Läs mer om kontroller på Arbetsmiljöverkets hemsida

Böter – när riskerar man det?

Böter är till skillnad ifrån sanktionsavgifter inte fastställda till belopp i föreskrifterna, och handläggs efter begäran ifrån Arbetsmiljöverket av åklagare och domstol. Du riskerar att dömas till böter i de fall du lämnar oriktiga uppgifter till myndigheten, eller tar bort en skyddsanordning (exempelvis på en maskin) samt om du inte anmäler allvarliga olycksfall eller allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. I föreskrifterna om minderåriga finns även krav som är straffbelagda med böter om man inte följer dem, och det framgår i respektive paragraf. Som exempel, om du låter äldre barn utföra arbete som kräver stort ansvarstagande eller utföra fysiskt eller psykiskt tungt arbete, vilket är förbjudet.  

Företagsbot eller straff – när riskerar man det?

Den som bryter mot Arbetsmiljölagen och som uppsåtligen (med avsikt) eller av oaktsamhet (vårdslöshet eller slarv) och har orsakat vållande till annans död, vållande till kroppsskada eller framkallande av fara för annan, riskerar att dömas för arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott regleras i brottsbalken. Företaget kan få betala en företagsbot, efter antingen en brottmålsrättegång eller genom ett så kallat strafföreläggande. I allvarliga fall kan det leda till personligt ansvar och straff. Läs mer om arbetsmiljöbrott hos Åklagarmyndigheten.

Vite – vad är det?

Ett föreläggande är ett beslut ifrån Arbetsmiljöverket, som innebär att man måste vidta vissa åtgärder. Ett föreläggande är ofta kopplat till ett vite, ett penningbelopp som står angivet i beslutet, och som man riskerar att få betala om man inte vidtar åtgärderna. Även förbud, som också är beslut, kan vara kopplade till ett vite.  

Beslut kan överklagas

Beslut kan överklagas och det framgår i respektive skrivelse hur man ska göra och vart man ska sända överklagandet. När man överklagar ett beslut talar man om varför man anser att beslutet ska ändras och vilken ändring man vill ha. När det gäller sanktionsavgifter så får man en skrivelse ifrån Arbetsmiljöverket, ett avgiftsföreläggande, där man kan ta ställning till om man godtar sanktionsavgiften, eller inte. Det samt vidare handläggning framgår alltid i skrivelsen.

Länkar till information

Arbetsmiljöverket – böter, straff och sanktionsavgifter

Arbetsmiljöverket – sanktionsbelagda paragrafer i föreskrifter

Arbetsmiljöverket – trycksatta anordningar och kontroller

Arbetsmiljöverket – om skrivelser ifrån myndigheten

Åklagarmyndigheten – om arbetsmiljöbrott

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål – REMA

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.