fbpx
Hoppa till innehåll

Elektromagnetiska fält

All elektronisk utrustning alstrar elektromagnetiska fält (EMF), och är något som alla människor exponeras för på arbetsplatsen. Dessa EMF är vanligtvis så låga att hälsoeffekter kan uteslutas. Här har vi samlat information om regler kring EMF samt stödmaterial för att undersöka och riskbedöma.

Vilka regler gäller?

Det är i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:3 om elektromagnetiska fält som reglerna står.

Reglerna är till för att förebygga hälso– och säkerhetsrisker i närhet av utrustning som ger ifrån sig EMF på arbetsplatsen. Notera att det finns 3 särskilda vägledningar som stöd ifrån EU-kommissionen som föreskrifterna även hänvisar till. Se länkar nedan.

Vad är EMF och vilka risker finns det?

Med EMF menar man statiska magnetiska fält, tidsvarierande elektriska och magnetiska fält och elektromagnetiska fält med frekvenser upp till 300 GHz. Se informationsfilm ifrån Prevent.

För att hälsan ska påverkas krävs det stora strömmar eller höga spänningar. De EMF som finns på de allra flesta arbetsplatser har oftast så låga värden att direkta effekter inte kan inträffa, och därför kan påverkan på arbetstagare uteslutas. Alltså är det i stort sett enbart på arbetsplatser där stora strömmar eller höga spänningar förekommer som direkta effekter kan uppträda.

Det finns direkta och indirekta effekter.

Indirekt påverkan är om fälten påverkar till exempel föremål i/utanpå kroppen eller ämnen/föremål på arbetsplatsen. Exempelvis olika former av implantat hos arbetstagare såsom pacemaker, eller insulinpump, hörapparat, piercing samt påverkan på brandfarligt eller explosivt material.

Direkta effekter förekommer på arbetsplatser med stora strömmar eller höga spänningar, exempelvis där man använder svets- och induktionsutrustning, plastsvetsmaskiner, elektrolysanläggningar och diatermiutrustning inom sjukvården. Ohälsa av effekterna kan visa sig som svindel och illamående, effekter på sinnesorgan, nerver och muskler samt uppvärmning av hela eller delar av kroppen. Observera att gravida inte bör arbeta med utrustning som alstrar starka EMF, då fostret kan påverkas negativt.

Hur kan jag riskbedöma EMF?

Det är du som arbetsgivare som har ansvar för att föreskrifterna om elektromagnetiska fält följs. Du behöver därför undersöka utrustning och ta reda på om den riskerar att alstra EMF med styrkor över insatsnivåerna i föreskrifterna, och i förekommande fall bedöma de risker som kan uppstå. För att göra en riskbedömning av elektromagnetiska fält krävs normalt särskilda tekniska kunskaper. Arbeta enligt systematiskt arbetsmiljöarbete, undersök, riskbedöm, vidta åtgärder och följ upp.

Det finns vägledningar med exempel på arbetsuppgifter, apparater, utrustning och arbetsplatser där fälten kan antas vara så svaga att några åtgärder inte behöver vidtas. Exempelvis ”Vägledning för små och medelstora företag” som hjälper dig att göra en inledande bedömning av riskerna med EMF på arbetsplatsen. Med hjälp av resultatet från bedömningen kan du avgöra om ytterligare åtgärder behöver vidtas, exempelvis mätningar.

Notera att mätningar normalt sett inte behöver göras då de allra flesta apparater, maskiner och ledningar ger ifrån sig fält som är långt under gränsvärdena. Det finns även tumregler för hur snabbt fälten avtar med avståndet från källan.

Förutom en dokumenterad riskbedömning och eventuella åtgärder för att minska exponeringen, så finns det krav som kan bli aktuella om att skylta på arbetsplatsen, informera och utbilda arbetstagare, och i vissa fall erbjuda hälsokontroller.

Var kan jag få hjälp?

Nedan finns länkar till stödmaterial och vägledningar. Inledningsvis kan det vara bra att läsa informationen hos Prevent om vibrationer och deras guide.

Vid behov kan du som arbetsgivare anlita sakkunnig hjälp ifrån företagshälsovården, eller annan expertis inom arbetsmiljö, för att undersöka och bedöma om det behövs mätningar, riskbedöma och ta fram lämpliga åtgärder.

För det fall det bedöms att mätningar behöver göras, så faller normalt sett det utanför ramen för företagshälsovården och annan expertis kan därför behöva anlitas.

Länkar till information och stödverktyg

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.