fbpx
Hoppa till innehåll

Olyckor och tillbud

Olyckor och tillbud som inträffat på arbetsplatsen hanteras på olika sätt beroende på vad som inträffat. Det finns regler för hur man hanterar dem samt hjälpmedel som du kan läsa om här nedan.

Ett tillbud är en händelse som skulle kunna ha lett till en olycka, exempelvis att någon halkar, men utan att skada sig (= Oj!). En olycka är då någon faktiskt har skadat sig, oavsett om det varit allvarligt eller inte (= Aj!).

Alla olycksfall med personskada ska anmälas till Försäkringskassan. Dessutom finns begreppet riskobservation (=Aha!) vilket innebär att det faktiskt inte har hänt vare sig ett tillbud eller en olycka, men det finns risk för att det skulle kunna ske. Ett exempel på en riskobservation är att man upptäcker att en nödutgång är blockerad. Det är viktigt att alla riskobservationer, tillbud och olyckor som inträffar på arbetsplatsen registreras på något sätt. Ju bättre man är på att utreda och åtgärda orsakerna till de riskobservationer och tillbud som sker på arbetsplatsen, desto bättre är man på att förebygga att det inträffar olyckor.

Om det har inträffat ett allvarligt tillbud eller olyckshändelse ska detta utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket enligt arbetsmiljöförordningens § 2. Anmälan görs per telefon eller på Arbetsmiljöverkets hemsida, som länkar vidare till formuläret Anmäl arbetsskada. Paragrafen är direkt straffsanktionerad, vilket innebär att man kan få böter om anmälan inte görs inom rimlig tid. Vad som är allvarligt eller inte finns inte konkret definierat i lagstiftningen, men man kan som exempel säga att en förlorad nagel inte är anmälningspliktig, medan en förlorad fingertopp är det. Ett exempel på ett allvarligt tillbud är att en lokal exploderar, men ingen befann sig i rummet. Rådgör gärna med Arbetsmiljöverket om ni är osäkra på vad som ska anmälas.

Alla sjukdomsfall, tillbud och olyckor ska utredas enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det räcker alltså inte bara att förteckna antalet, utan det innebär att man som arbetsgivare måste ta reda på orsakerna till ohälsan eller tillbudet/olyckan. Många gånger kan orsaksmodellen enligt ”The Toyota way” vara ett bra redskap, där man ställer frågan ”varför?” fem gånger för att komma fram till grundorsaken. Ett exempel:

En kvinna halkade och slog sig.

 1. Varför halkade kvinnan? För att det fanns en oljefläck på golvet.
 2. Varför fanns det en oljefläck på golvet? Truckarna läcker olja.
 3. Varför läcker truckarna? Packningarna är dåliga.
 4. Varför är packningarna dåliga? De är av dålig kvalitet.
 5. Varför är de av dålig kvalitet? Inköpsavdelningen köper det billigaste, inte det bästa.

Om en allvarlig olycka har hänt finns det mallar och checklistor att använda sig av för att göra utredningen systematiskt. Vi på Livsmedelsföretagen hjälper er gärna.

AFA Försäkring har ett flexibelt och användarvänligt webbaserat rapporteringssystem för tillbud och olyckor för livsmedelsbranschen som heter LIA. Det är kostnadsfritt att använda och förenklar arbetet med avvikelserapportering väsentligt. Systemet innehåller mängder med rapporter och analysverktyg som med några enkla knapptryck gör att företaget får värdefull information om vad som händer, när det händer, varför det händer etc. Mer information och kontaktuppgifter finner du på vår sida om LIA.

Allvarlig olycka

Arbetsgivaren är den som har ansvaret att se till att arbetsmiljön är sund och säker. Arbetsmiljölagen är en skyldighetslagstiftning för arbetsgivaren och en rättighetslagstiftning för arbetstagaren. Arbetsmiljölagen har ett förebyggande perspektiv och handlar om att arbetsgivaren så långt det är möjligt ska förebygga så att ohälsa och olycksfall inte uppkommer. Ytterst är det alltid VD som har ansvaret för att arbetsmiljöarbetet bedrivs.

Självklart kan en VD inte vara med överallt och övervaka arbetet och därför står det i lagen att uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fördelas på tillräckligt många och till de personer som har störst möjlighet att förebygga att inga olyckor sker. I lagen kallas det uppgiftsfördelning och denna ska vara skriftlig om det finns fler än tio anställda.

Exempel på uppgifter som personer kan få är att göra skyddsronder, instruera/utbilda personal, föra medarbetarsamtal, se till att personalen använder rätt utrustning/skydd etc. Då arbetsmiljöuppgifterna är fördelade till chefer, arbetsledare och andra arbetstagare nedåt i organisationen kan dessa personer bli straffansvariga om det inträffar en olycka. Självklart har alla på arbetsplatsen ett ansvar oavsett position att underrätta arbetsgivaren om riskobservationer och tillbud som sker samt att arbeta på det sätt som arbetsgivaren föreskriver. Det är exempelvis straffsanktionerat att ta bort eller sätta en säkerhetsanordning ur bruk.

Då det har hänt en allvarlig olycka på en arbetsplats så ska arbetsgivaren skyndsamt anmäla detta till Arbetsmiljöverket enligt § 2 i arbetsmiljöförordningen. Sedan utreds olyckan av arbetsgivaren, Arbetsmiljöverket och Polisen. Utifrån dessa utredningar avgör en åklagare från Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott om någon person/företaget ska åtalas för vållande till kroppsskada eller arbetsmiljöbrott. Straffen i arbetsmiljösammanhang kan vara personliga och/eller ligga på företaget.

En arbetsplatsolycka är oftast inte uppsåtligen orsakad av en specifik person utan brukar vara ett resultat av en serie misstag i det förebyggande arbetet. Det kan handla om bristande rutiner och instruktioner, men också om människors beteenden och attityder. Det är ofta svårt att fälla någon enskild person för arbetsmiljöbrott och de flesta domar slutar med att företaget får en företagsbot för att det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit och företaget således har varit oaktsamt. Det finns dock fall där VD, produktionschef etc. blir straffansvariga.

Det är mycket viktigt som företag att man har tydliga rutiner och instruktioner och att alla vet vad de ska göra i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet. De flesta olyckor sker under driftstörningar/driftstopp då stressnivån är högre än normalt. Då gäller det att sätta säkerheten först och att arbetstagarna vet hur de ska gå tillväga för att rätta till störningen på ett säkert sätt.

Anmäl allvarliga olyckor eller tillbud till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivare är skyldig att utan dröjsmål anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada till Arbetsmiljöverket (AV).

Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Denna skyldighet, som är straffsanktionerad, regleras i 2 § arbetsmiljöförordningen.

Syftet med anmälan är att myndigheten ska få kännedom om olyckor eller tillbud för att vid behov snabbt ta sig till arbetsplatsen för att utreda händelsen och genomföra en inspektion. På varje arbetsplats ska det finnas en rutin för anmälningar av dessa händelser. Inom ramen för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ingår att kontinuerligt dokumentera och åtgärda brister.

Så anmäler du

Anmälan görs till Arbetsmiljöverket och kan göras via telefonnummer 010-730 90 00 eller genom att använd denna länk till Anmälarbetsskada.se. Anmälan, som ska göras skyndsamt, ska innehålla:

 • Namn och adress på arbetsstället där händelsen inträffade
 • Arbetsgivarens organisationsnummer
 • Namn på den som anmäler och på den som skadats samt
 • Beskrivning av vad som hänt.

Anmäl arbetsskada till Försäkringskassan

Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls till Försäkringskassan, som i sin tur skickar en kopia av anmälan till Arbetsmiljöverket. Uppgifterna på anmälan används också för arbetsskadestatistiken. Blir den anställde sjukskriven på grund av en arbetsskada får personen sjukpenning som vanligt.

Anmäl arbetsskadan genom länken Anmälarbetsskada.se eller fyll i och posta blanketten för anmälan av arbetsskada till Försäkringskassan.

Rapportera tillbud (OJ!) och olyckor (AJ!)

Med tillbud menas en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. En explosion i en för tillfället tom lokal är också ett tillbud. Nästa gång kan den vara full av folk.

En olycka innebär att någon har skadat sig på något sätt och oavsett om skadan är ringa eller allvarlig ska den utredas.

Samla in information om olyckan:

 • vad hände
 • var och när det inträffade
 • om och hur ofta det har inträffat tidigare
 • vad som orsakat eller varit bidragande orsak till att det har inträffat
 • vad som kan göras för att förebygga att liknande händelse inträffar igen.

Det är viktigt att personalen får information om inträffade tillbud/olyckor, vilka åtgärder som vidtagits i förebyggande syfte och om vilka eventuella risker som kvarstår.

AFA Försäkring tillhandahåller LIA som är ett utmärkt system för hantering av alla händelser.

Dokument

Olycksfallsutredning

Utredningsskyldigheten gäller om det finns ett samband mellan det som hänt och förhållandena i arbetet. Ofta har tekniska faktorer, mänskligt handlande, organisatoriska förhållanden och ledning av verksamheten samverkat, exempelvis till ett olycksfall. Arbetsgivaren bör därför, så långt det är praktiskt möjligt, ta reda på samtliga bakomliggande orsaker till det inträffade.

Utredningen behöver göras grundligt och systematiskt. Den kan omfatta iakttagelser på arbetsplatsen, intervjuer med berörd personal och granskning av ritningar, uppgiftsfördelning, instruktioner och rutiner.

Utredningen bör fokusera på händelsen och de förhållanden som lett fram till den. Den bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid skuldfrågan.

Dokument

Anhöriginformation

Vid olyckor eller akut sjukdom ska anhöriga kontaktas så snabbt som möjligt. Det underlättar då att ha en uppdaterad anhöriglista.

Dokument

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.