fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö i kollektivavtalen

Bilaga B i kollektivavtalet med Livsmedelsarbetareförbundet handlar om arbetsmiljö. Bilagan uppkom genom avtalsrörelsen år 2004, men utökades även under år 2007. Avtalet kom främst till som ett resultat av att branschen låg högt i både arbetsskade- och olycksfallsstatistiken samt att både arbetsgivare och arbetstagare såg det som angeläget att lyfta arbetsmiljöfrågorna.

Den text som finns i avtalet är till stor del hämtad ur arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

I stora drag handlar bilaga B om följande:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete – enligt föreskriften med samma namn ska arbetsgivaren undersöka, åtgärda och följa upp arbetsmiljön i samverkan med den lokala arbetstagarparten. Enligt bilaga B ska formerna för arbetsmiljöarbetet utformas utifrån de lokala förutsättningarna. Sätt upp mål och prioriteringsordning för arbetsmiljöfrågorna. Fokusera hellre på ett fåtal frågor och genomför åtgärder. Uppföljning och utvärdering sker minst en gång per år.
  • Konsekvensbedömningar – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att arbetsgivaren är ansvarig för att göra riskbedömningar regelbundet och vid förändringar, exempelvis vid förändring av arbetstider, bemanning och arbetsorganisation. Vid MBL-förhandling ska konsekvenserna av förändringarna analyseras och ingå som ett naturligt led i förhandlingsprocessen.
  • Rehabilitering – Tidig rehabilitering förordas. Använd följande arbetsordning i undersökningen av vilka åtgärder som behöver vidtas för att den anställde ska kunna återgå till sitt arbete. Undersök: 1) Den anställdes ordinarie arbetsuppgifter 2) Annan del av företaget 3) Andra driftsenheter. Rehabilitering ska ske i samverkan mellan de lokala parterna, Försäkringskassan, företagshälsovården och den anställde. Den enskilde är skyldig att aktivt medverka i sin egen rehabilitering.
  • Företagshälsovård – Inom företaget ska det finnas tillgång till kompetens inom områdena belastningsergonomi, branschspecifik teknisk kompetens, psykosocial kompetens, medicinsk kompetens gällande arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall, fysiska och psykiska påverkansfaktorer, rehabilitering samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Om företaget inte har kompetens inom dessa områden ska kompetensen upphandlas från företagshälsovård eller motsvarande. Den lokala arbetstagarorganisationen ska få möjlighet att delta i upphandlingen.
  • Utbildning av chefer och skyddsombud – Skyddsombuden ska ha erhållit grundutbildningarna BAM och SAM (40 timmar vardera) inom ett år från att de erhållit uppdraget. I syfte att uppnå goda förutsättningar för samverkan i arbetsmiljöfrågor bör chefer och skyddsombud gå dessa utbildningar gemensamt. Prevents studiematerial ”Bättre arbetsmiljö” och ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”, eller motsvarande av parterna godkänt material, ska användas. Arbetsgivaren bekostar utbildningarna.
  • Introduktion – arbetsgivaren ska se till att alla anställda har kunskap om risker i det egna arbetet, samt kunskap om de åtgärder som vidtagits för att förebygga riskerna. Berörda arbetstagare ska få introduktion/utbildning i arbetsmiljöfrågor. Detta gäller inte bara nyanställda, utan även när arbetsutrustning och arbetsmetoder förändras eller vid längre tids frånvaro från arbetsplatsen. De lokala parterna ska utforma introduktionen utifrån de lokala förutsättningarna.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy